پیش بینی

پیش بینی یعنی حدس زدن نتیجه‌ی یک رویداد پیش از پیش آمدن آن.